و مذاکرات چندساعته او و مستمری را در اشکال با تایید سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران گفت: مذاکرات دو وزیر خارجه در تهران به مدت پنج ساعت به طول انجامید.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/542729-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA" rel="nofollow">

با مهمان ناخوانده تهران چه گذشت؟" href="http://www.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/542729-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA" rel="nofollow" target="_blank">در دیدار ظریف و سایر مقامات عالیرتبه آن کشور تفاهم شد دو کشور به طور مستمر چه به صورت رسمی و سطوح مختلف بین مقامات دو کشور داشته باشند.ir" target="_blank"> با مهمان ناخوانده تهران چه گذشت؟" />